Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Co je zlepsovak.cz

zlepsovak.cz se věnuje technickým drobnostem, zvaných hromadně jako gadgets. Tyto gadgets testuje a nabízí k prodeji.

I. Základní ustanovení

Prodávající
Jan Carbol, IČ: 76676668, DIČ: CZ7809214985 se sídlem Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, Česká republika zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města Ostrava. Fyzická osoba je plátcem DPH.
 
Kupující
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

II. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.zlepsovak.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.
V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.zlepsovak.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky systémem na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Následně v co nejkratším čase obdrží Kupující na tutéž adresu Potvrzení objednávky spolu s platební výzvou. Případné slevy, na základě uveřejněné akční nabídky zboží, budou vypočítány v Potvrzení objednávky, nikoli v Oznámení o přijetí objednávky systémem elektronického obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci. Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH

III. Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na účet vedený u mBank
 • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)
 • v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště
 • při převzetí zásilky zaslané na dobírku
 • Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140
  78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
  zn. B 2051 („Banka“).
  Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na
  pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o
  poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet
  Obchodníka.
  V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou,
  je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění,
  dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby
  PlatímPak.
  Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této
  Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje
  souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v
  Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

IV. Dodání zboží

Česká Republika

Česká pošta Zásilkovna PPL DPD Osobně v Ostravě

 • Vzhledem k časové vytíženosti Vám bude navrženo předání ve večerních hodinách u prodejny nábytku Mobelix v Ostravě Dubině. Toto místo ani čas není podmínkou, jen potřeba se domluvit alespoň jeden den dopředu.

 

Zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a další)

Česká pošta Zásilkovna PPL DPD

Na Slovensko je zboží odesláno až po připsání částky na účet 2400047755/8330 (FIO - banka vedená na Slovensku, neplatíte navíc žádné poplatky za mezinárodní platbu).

Platba dobírkou je možná u zásilkovny, PPL a DPD.

Balné

Z důvodu co nejnižších nákladů na dopravu není balné účtováno.


Doba expedice

Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku.

V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi. V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.

V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.


V. Právo odstoupit od smlouvy

„Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Toliko dle zákona a nyní jednoduše v bodech:

- zboží doručit na adresu prodávajícího,
- zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou,
- v případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část
- neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.

Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího

Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

VII. Reklamace zboží

Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží není vždy nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace často postačuje popis a fotografie vadného zboží. Je-li reklamace oprávněná, je bez zbytečných odkladů zasláno Kupujícímu totožné zboží na náklady Prodávajícího.
Záruční doba Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávájící spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

1. Správce zpracovávající vaše osobní údaje je fyzická osoba Jan Carbol, se sídlem: Horní 3039/114, 700 30 Ostrava Bělský Les, IČO: 76676668, email: obchod@zlepsovak.cz.
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Jan Carbol, se sídlem: Horní 3039/114, 700 30 Ostrava Bělský Les, IČO: 76676668, email: obchod@zlepsovak.cz.
3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru - marketingových oznámení o slevách, novinkách či jiných zákaznicky zajímavých skutečnostech. Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
4. Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.
5. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány jsou: zákazníci a obchodní partneři.
6. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je: Jméno a příjmení, resp. obchodní jméno nebo název subjektu, e-mailová adresa subjektu a poštovní směrovací číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu.
7. Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jak jsou orgány a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.
8. Předávání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodních organizací se neprovádí.
9. Osobní údaje byly získány přímo od subjektu údajů (e-mailem nebo osobně).
10. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, nejdéle po dobu 2 let od jejich získání.
11. Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.
12. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu.  V případě že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv s vůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: obchod@zlepsovak.cz, nebo písemně na adresu správce.
13. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným / smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí její nebude zasílán newsletter a nebude informována o novinkách, akcích či jiných zákaznicky zajímavých informacích.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

X. Ostatní

V případě jakéhokoliv dotazu využijte připravený formulář v sekci "Kontaktní formulář".